Müügitingimused

1.1. Registreerimiskeskkonna EVENTOR.EE (edaspidi Eventor) omanik on Sport Consulting OU (registrikood 12698537), juriidilise asukohana Lossi 6-2, Tallinn.

1.2. Eventor vahendab Veebikeskkonna kaudu Klientidele ja/või Kasutajatele Teenusepakkuja Teenust.

1.3. Eventoris müüdavate teenuste hinnad on märgitud teenuste juurde. Kõik veebipoes müüdavate toodete hinnad on eurodes.

1.4. Teenuse tellimiseks tuleb lisada soovitud tooted ostukorvi. Tellimuse vormistamiseks tuleb täita nõutud andmeväljad. Seejärel kuvatakse ekraanile tasu suurus, mille saab tasuda turvaliselt läbi järgnevate makseviiside:

Eesti pangalingid: Swedbank, SEB, Luminor, LHV, Coop Pank, Pocopay

Visa/Mastercard kaardimaksed

NB! Pangalingiga tasumisel vajutada kindlasti panga lehel nupule „Tagasi kaupmehe juurde“.

1.5. Makseid vahendab Maksekeskus AS. Tasumine toimub väljaspool Eventori turvalises keskkonnas – pangalingiga tasumisel vastava panga turvalises keskkonnas ja krediitkaardiga tasumisel Maksekeskus AS turvalises keskkonnas. Müüjal puudub ligipääs kliendi panga ja krediitkaardi andmetele. Leping jõustub alates tasumisele kuuluva summa laekumisest Eventori või teenusepakkuja arvelduskontole.

1.6. Eventori omanik on isikuandmete vastutav töötleja ning edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Maksekeskus AS-le.

Tingimuste kehtivus ja muutmise kord

2.1. Üldtingimused (https://eventor.ee/Home/Terms) kehtivad kõikidele Klientidele, Kasutajatele ja Teenusepakkujatele.

2.2. Hinnakiri kehtib kõikidele Klientidele. Teenusepakkuja Tingimused ja Hinnakiri kehtivad kõikidele Teenusepakkujatele. Teenusepakkuja poolt kehtestatud tingimused kehtivad vastava Teenusepakkuja Teenuse Kasutajale;

2.3. Kõik Tingimused on tutvumiseks kättesaadavad Eventor Veebikeskkonnas;

2.4. Eventoril on õigus muuta ja täiendada Tingimusi ja privaatsuspoliitikat ühepoolselt igal ajal. Muudatused avaldatakse Eventor Veebikeskkonnas ja need jõustuvad alates uute tingimuste avaldamisest Veebikeskkonnas.

2.5. Kui Eventor on teavitanud Klienti, Teenusepakkujat ja/või Kasutajat Tingimuste muutmisest ning Klient, Teenusepakkuja ja/või Kasutaja ei ole nõus Tingimuste muutmisega, on tal õigus Leping üles öelda, teatades sellest vähemalt neliteist (14) kalendripäeva ette alates muudatuste kohta teate kättesaamisest.

2.6. Eventor võib lõpetada Kasutajaga Lepingu ilma etteteatamata, kui kasutaja on rikkunud oluliselt käesolevaid Tingimusi või Teenusepakkuja teenuse kasutamistingimusi. Oluliseks rikkumiseks loetakse muuhulgas järgmised rikkumised:

2.6.1. Kasutaja on esitanud valeandmeid;

2.6.2. Kasutaja rikub Eventoriga sõlmitud lepingust tulenevaid kohustusi;

2.6.3. Kasutaja rikub Teenusepakkuja poolt Teenuse tarbimiseks kehtestatud reegleid;

2.6.4. Kasutaja kuritarvitab veebikeskkonda ning ohustab sellega Eventorit või teisi Kasutajaid

Teenuse olemus ja teenuse osutamine

3.1. Teenusepakkuja sätestab Veebikeskkonnas reeglid Teenuste ostmiseks ja tarbimiseks;

3.2. Kasutajakonto omamine Veebikeskkonnas on tasuta;

3.3. Teenuse ostmise või kasutamise algatamise õigus on vaid Kasutajal;

3.4. Ettemaks toimub Veebikeskkonnas kirjeldatud viisil, reeglina pangalingiga või pangaülekandena Teenusepakkuja pangakontole;

3.5. Juhul, kui Kasutaja on ostnud pileti, kuid talle ei osutata Teenust Teenusepakkujast tulenevatel põhjustel, on kasutaja õigus Pileti maksumuse väärtuses vahendite tagastamisele Teenusepakkuja poolt;

3.6. Juhul, kui Kasutaja on ostnud Pileti ja broneerinud aja Teenuse tarbimiseks, kuid ta tegelikult Teenust ei tarbi, on Teenuseosutajal õigus märkida Pilet kasutatuks. Sellisel juhul kuuluvad rahalised vahendid Teenuseosutajale;

3.7. Kasutajakonto on personaalne ning selle kasutamise õigus on ainuisikuliselt vaid Kasutajal. Kasutajal on keelatud anda enda Kasutajakontot kasutamiseks teistele isikutele;

Isikuandmete kaitse, töötlemine ja otseturundus

4.1. Eventorile kuuluvad autoriõigused Eventor veebikeskkonnale, sealhulgas tarkvarale, andmebaasidele ja graafilisele kujundusel;

4.2. Eventor peatab ligipääsu valeandmeid sisaldavatele Kasutajakontodele kuni andmete korrigeerimiseni. Kui andmeid ei korrigeerita neljateistkümne (14) päeva jooksul peale Kasutaja teavitamist, on Eventoril õigus Kasutajakonto kustutada. Eelpool sätestatu kehtib kõikidele Eventoris olevatele kontodele;

4.3. Petuskeemi kahtluse korral on Eventoril õigus kahtlusega seotud konto sulgeda ning tehingud peatada;

4.4. Veebikeskkonnas ja sellega seonduvalt kogutud isikuandmetele kohaldatakse isikuandmete töötlemise põhimõtteid, mis on kättesaavad veebilehel https://eventor.ee/Home/Privacy

Kasutaja õigused ja kohustused

5.1. Kasutaja kohustub järgima Teenusepakkuja poolt kehtestatud Teenuse kasutamise tingimusi;

5.2. Teenusepakkujate poolt kehtestatud reeglite rikkumise eest vastutab rikkumise toime pannud Kasutaja, mitte Eventor;

5.3. Kasutaja kohustub Kasutajakonto ligipääsu hoidma enda teada ning kolmandate isikute ligipääsu korral teavitama viivitamatult Eventorit;

5.4. Kasutajal on õigus Teenusele, kui ta on ostnud Pileti;

5.5. Kasutaja esitab Eventorile tõeseid andmeid ning jälgib jooksvalt, et esitatud andmed oleksid ajakohased. Kasutaja vastutab esitatud andmete õigsuse eest.

Poolte kohustused ja vastutus

6.1. Teenuse osutamisel on tehingu osapoolteks Kasutaja ja Teenusepakkuja;

6.2. Eventor ei vastuta Teenusepakkuja ja Kasutaja vahel sõlmitud lepingust tulenevate kohustuste täitmise eest;

6.3. Eventor ei vastuta Teenuse kasutamise käigus Kasutajatele tekkinud kahju (näiteks: vigastused, meditsiinikulu), samuti varalise kahju (näiteks: isiklike asjade kaotamine või vargus) eest;

6.4. Kasutaja peab esitama Eventorile tõeseid andmeid ning jälgima jooksvalt, et esitatud andmed oleksid korrektsed.

6.5. Pärast tellimuse sooritamist on ostjal õigus sõlmitud lepingust taganeda vastavalt ostetud teenusepakkuja võistlusjuhendis määratud tingimustel.

6.6. Teenuspakkujal on õigus taganeda müügitehingust ning nõuda ostjalt tagasi tellitud teenus, kui tellimuse hind veebipoes on eksituse tõttu märgitud alla selle tegeliku hinna.

Vääramatu jõud

7.1. Pooled vabanevad Lepingust tulenevate ja sellega seotud kohustuste täitmisest osaliselt või täielikult perioodil, mil seda takistab vääramatu jõud, kusjuures Pooled on kohustatud rakendama kõiki meetmeid, et ära hoida teisele Poolele kahju tekitamine ja tagada võimalikult suures ulatuses Lepingu täitmine. Vääramatu jõu esinemine peab olema tõendatud selle Poole poolt, kes soovib viidata vääramatu jõu asjaoludele, kui alusele, et vabaneda õigusaktidest tulenevast või Lepingus sätestatud vastutusest endale Lepinguga võetud kohustuste mittetäitmise või mittevastava täitmise eest.

7.2. Vääramatu jõu esinemisest tuleb teist Poolt viivitamatult kirjalikult informeerida.

7.3. Vääramatu jõu esinemisel pikenevad kõik Lepingus sätestatud tähtajad nimetatud asjaolude esinemise perioodi võrra. Vääramatu jõu esinemisel kestusega üle 1 kalendrikuu on Pooltel õigus Leping üles öelda

Muud tingimused

8.1. Pooled ei tohi Lepingust tulenevaid õigusi ja kohustusi üle anda kolmandale isikule ilma teise Poole kirjaliku nõusolekuta;

8.2. Kõik lepinguga seotud Poolte edastatavad teated peavad olema kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis;

8.3. Lepingu täitmisel ja Lepingust tulenevate vaidluste korral lähtutakse Eesti Vabariigi õigusaktidest;

8.4. Lepingust tulenevad vaidlused püütakse lahendada Poolte kokkuleppel. Juhul, kui kokkulepet ei saavutata, lahendatakse vaidlused Harju Maakohtus;

8.5. Leping loetakse sõlmituks, kui Kasutaja on Eventori Veebikeskkonnas kinnitanud, et ta nõustub käesoleva Lepingu tingimustega.